top of page
5291450.jpg

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  2564

ทีมงานสหวิทยาการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร โดยแกนนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งประกอบด้วย นิทรรศการออนไลน์ การแข่งขันทักษะทางศิลปะและวิชาการออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน

cerqrcode.png
ระเบียบการประกวดแข่งขัน_page-0001.jpg
รายการแข่งขัน
ระเบียบการประกวดแข่งขัน_page-0002.jpg
bottom of page