รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
ปีการศึกษา 2563
 1. "กำลังสรรหา" ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

 2. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  บุตรกัณหา ผู้ทรงคุณวุฒิ

 3. ดร.อนุกูล  วัฒนสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ

 4. นายสมพงษ์  วงละคร ผู้ทรงคุณวุฒิ

 5. พลอากาศตรีสมทบ  มหาศิริพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

 6. นายวินัย ลิ้มบุพศิริพร  ผู้ทรงคุณวุฒิ

 7. นายธวัชชัย  กาหอม  ผู้ทรงคุณวุฒิ

 8. นายวีระพงษ์ ผาแก้ว  ผู้แทนศิษย์เก่า

 9. นายกัลย์นพงษ์  ขุราษี  ผู้แทนครู

 10. พระครูภาวนาธรรมโฆษิต  ผู้แทนองค์กรศาสนา

 11. นายยอดยิ่ง  ราชตั้งใจ  ผู้แทนองค์กรศาสนา

 12. นายปัจวุธ  คำมงคล  ผู้แทนองค์กรชุมชน

 13. นายกิตติศักดิ์  บุญเปีย  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 14. นายเฉลียว  สรสิทธิ์  กรรมการและเลขานุการ

 15. และตัวแทนผู้ปกครอง 

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
Contact Us

Phone no. 042 - 422 775

E-mail: nkwitschool1@gmail.com

Address: Mueang Nong Khai District, Nong Khai, Thailand, 43000.

Website by obec:  เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.)