top of page
ประกาศงานรับสมัครนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2565
273698864_273488488255330_8802356510162574311_n.jpg

1. รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน

หลักฐานการสมัคร
นักเรียนต้องนำมายื่นสมัครในวันมอบตัว
  1. สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน         จำนวน 1 ชุด

  2. สำเนาบัตรประชาชน ของนักเรียน       จำนวน 1 ชุด

  3. สำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา              จำนวน 1 ชุด

  4. สำเนาทะเบียนบ้าน ของมารดา           จำนวน 1 ชุด

  5. สำเนา ปพ. 1:2 หรือสำเนา ปพ.7        จำนวน 1 ชุด

  6. สำเนาผลการสอบ O-NET                 จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ

     *   โปรดนำหลักฐานตัวจริง ปพ. 1:2 หรือสำเนา ปพ.7 มาด้วยในวันมอบตัว

ค่าใช้จ่ายการสมัครเรียน

S__177225739.jpg
bottom of page