ประกาศงานรับสมัครนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2564

1. รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนเดิม

2. รายละเอียดการรับสมัครทั่วไป

หลักฐานการสมัคร
นักเรียนต้องนำมายื่นสมัครในวันมอบตัว
 1. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว                 จำนวน 2 รูป

 2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน         จำนวน 1 ชุด

 3. สำเนาบัตรประชาชน ของนักเรียน       จำนวน 1 ชุด

 4. สำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา              จำนวน 1 ชุด

 5. สำเนาทะเบียนบ้าน ของมารดา           จำนวน 1 ชุด

 6. สำเนา ปพ. 1:2 หรือสำเนา ปพ.7        จำนวน 1 ชุด

 7. สำเนาผลการสอบ O-NET                 จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ

     *   โปรดนำหลักฐานตัวจริง ปพ. 1:2 หรือสำเนา ปพ.7 มาด้วยในวันมอบตัว

ค่าใช้จ่ายการสมัครเรียน

     1.*ค่าสมัครสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน เป็นเงิน 105 บาท

     2.*ค่าเปิดบัญชีธนาคารโรงเรียน เป็นเงิน 100 บาท

     3.ค่าประกันชีวิตหมู่ ปีการศึกษา 2564 เป็นเงิน 150 บาท

     4.ค่าปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ เป็นเงิน 100 บาท

     5.ค่าระดมทรัพย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นเงิน 700 บาท

     6.ค่าโปรแกรม Student care ปีการศึกษา 2564 เป็นเงิน 220 บาท

     7.ค่าเอกสารการสมัคร เป็นเงิน 50 บาท

     8.ค่าชุดกีฬา เป็นเงิน 400 บาท

     9.ค่าเสื้อพื้นเมือง เป็นเงิน 280 บาท

    10.ค่ากระเป๋านักเรียน เป็นเงิน 200 บาท

    11.ค่าอุปกรณ์การเรียน  ม. ต้น 210 บาท / ม. ปลาย เป็นเงิน 230 บาท

   รวม  2,515 บาท (ม.1) 2,535 บาท (ม.4) (ชำระในวันมอบตัว)

    (* หมายถึง ได้คืนเมื่อสำเร็จการศึกษา)

   หากสมัคร โปรแกรม FGP (พักนอน) จะต้องชำระเพิ่มอีก 3,000 บาท/เดือน

 1. World Class (วิทย์-คณิต)

 2. World Class (คณิต-ศิลป์)

 3. World Class (ไทย-สังคม)

 4. World Class (การงาน-เทคโนฯ)

 5. World Class (การงาน-ศิลป์)

 6. (MLP) ห้องเรียนพหุภาษา จีน/อังกฤษ/เกาหลี

 7. (ESM) ความเป็นเลิศวิทย์/คณิต

 8. (SMBP) ความเป็นเลิศวิทย์/คณิต สองภาษา

 9. (DMP) ความสามารถด้านนาฏศิลป์/ดนตรี

 10. (STP) ความสามารถด้านกีฬา

          10.1 ความสามารถทางด้านฟุตบอล (FGP) (พักนอน)

          10.2 ความสามารถทางด้านฟุตบอล (FGP) (ไม่พักนอน)

แผนการเรียน ม.ปลาย

 1. World Class (วิทย์-คณิต-คอมฯ)

 2. World Class (วิทย์-คณิต-ศิลป์)

 3. World Class (สังคม-ไทย)

 4. World Class (การงาน-ศิลป์)

 5. (MLP) ห้องเรียนพหุภาษา จีน/อังกฤษ/เกาหลี

 6. (DMP) ความสามารถด้านนาฏศิลป์/ดนตรี

 7. (STP) ความสามารถด้านกีฬา

          7.1 ความสามารถทางด้านฟุตบอล (FGP) (พักนอน)

          7.2 ความสามารถทางด้านฟุตบอล (FGP) (ไม่พักนอน)

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
Contact Us

Phone no. 042 - 422 775

E-mail: nkwitschool1@gmail.com

Address: Mueang Nong Khai District, Nong Khai, Thailand, 43000.

Website by obec:  เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.)