ประกาศงานรับสมัครนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศด่วน!!

เรื่อง "ยกเลิกการสอบคัดเลือก" การรับฯนักเรียน ปีการศึกษา 2564

โดย ให้นักเรียนปฏิบัติ ดังนี้...

1) สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียน รอบวันที่ 24-28 เมษายน 2564 ให้มารายงานตัวและมอบตัว ดังนี้

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

2) สำหรับนักเรียนที่ไม่มีที่เรียน

ให้นักเรียนมา/สมัครเรียน/รายงานตัว/มอบตัวด้วยตนเอง ที่โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ในวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2564

รายละเอียด ตามประกาศ

 1. ดาวน์โหลด คำสั่ง รับนักเรียนแก้ไขล่าสุด 20 พ.ค. 2564

 2. ดาวน์โหลด กำหนดการ รับนักเรียนแก้ไขล่าสุด 20 พ.ค. 2564

 3. ดาวน์โหลด รายชื่อ ม.1 งานรับนักเรียนแก้ไขล่าสุด 20 พ.ค. 2564

 4. ดาวน์โหลด รายชื่อ ม.4 งานรับนักเรียนแก้ไขล่าสุด 20 พ.ค. 2564

ประกาศโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร-2564-ไม่มี

1. รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน

020564-2.jpg
Slide5.JPG
หลักฐานการสมัคร
นักเรียนต้องนำมายื่นสมัครในวันมอบตัว
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน         จำนวน 1 ชุด

 2. สำเนาบัตรประชาชน ของนักเรียน       จำนวน 1 ชุด

 3. สำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา              จำนวน 1 ชุด

 4. สำเนาทะเบียนบ้าน ของมารดา           จำนวน 1 ชุด

 5. สำเนา ปพ. 1:2 หรือสำเนา ปพ.7        จำนวน 1 ชุด

 6. สำเนาผลการสอบ O-NET                 จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ

     *   โปรดนำหลักฐานตัวจริง ปพ. 1:2 หรือสำเนา ปพ.7 มาด้วยในวันมอบตัว

ค่าใช้จ่ายการสมัครเรียน

     1.*ค่าสมัครสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน เป็นเงิน 105 บาท

     2.*ค่าเปิดบัญชีธนาคารโรงเรียน เป็นเงิน 100 บาท

     3.ค่าประกันชีวิตหมู่ ปีการศึกษา 2564 เป็นเงิน 150 บาท

     4.ค่าระดมทรัพย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นเงิน 700 บาท

     5.ค่าชุดกีฬา เป็นเงิน 400 บาท

     6.ค่าเสื้อพื้นเมือง เป็นเงิน 280 บาท

     7.ค่ากระเป๋านักเรียน เป็นเงิน 200 บาท

     8.ค่าอุปกรณ์การเรียน  ม. ต้น 210 บาท / ม. ปลาย เป็นเงิน 230 บาท

     9. ค่าระบบ student care ปีการศึกษา 2564 240 บาท

   รวม  2,385 บาท (ม.1) 2,405 บาท (ม.4) (ชำระในวันมอบตัว)

    (* หมายถึง ได้คืนเมื่อสำเร็จการศึกษา)

   หากสมัคร โปรแกรม FGP (พักนอน) จะต้องชำระเพิ่มอีก 3,000 บาท/เดือน

ประกาศโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร-โควิท.jpg
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร นักเรียน ม.1
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร นักเรียน ม.4
 1. World Class (วิทย์-คณิต)

 2. World Class (คณิต-ศิลป์)

 3. World Class (ไทย-สังคม)

 4. World Class (การงาน-เทคโนฯ)

 5. World Class (การงาน-ศิลป์)

 6. (MLP) ห้องเรียนพหุภาษา จีน/อังกฤษ/เกาหลี

 7. (ESM) ความเป็นเลิศวิทย์/คณิต

 8. (SMBP) ความเป็นเลิศวิทย์/คณิต สองภาษา

 9. (DMP) ความสามารถด้านนาฏศิลป์/ดนตรี

 10. (STP) ความสามารถด้านกีฬา

          10.1 ความสามารถทางด้านฟุตบอล (FGP) (พักนอน)

          10.2 ความสามารถทางด้านฟุตบอล (FGP) (ไม่พักนอน)

แผนการเรียน ม.ปลาย

 1. World Class (วิทย์-คณิต-คอมฯ)

 2. World Class (วิทย์-คณิต-ศิลป์)

 3. World Class (สังคม-ไทย)

 4. World Class (การงาน-ศิลป์)

 5. (MLP) ห้องเรียนพหุภาษา จีน/อังกฤษ/เกาหลี

 6. (DMP) ความสามารถด้านนาฏศิลป์/ดนตรี

 7. (STP) ความสามารถด้านกีฬา

          7.1 ความสามารถทางด้านฟุตบอล (FGP) (พักนอน)

          7.2 ความสามารถทางด้านฟุตบอล (FGP) (ไม่พักนอน)