ประกาศงานรับสมัครนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2563
หลักฐานการสมัคร
นักเรียนต้องนำมายื่นสมัครในวันมอบตัว
 1. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว                 จำนวน 2 รูป

 2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน         จำนวน 1 ชุด

 3. สำเนาบัตรประชาชน ของนักเรียน       จำนวน 1 ชุด

 4. สำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา              จำนวน 1 ชุด

 5. สำเนาทะเบียนบ้าน ของมารดา           จำนวน 1 ชุด

 6. สำเนา ปพ. 1:2 หรือสำเนา ปพ.7        จำนวน 1 ชุด

 7. สำเนาผลการสอบ O-NET                 จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ

     *   โปรดนำหลักฐานตัวจริง ปพ. 1:2 หรือสำเนา ปพ.7 มาด้วยในวันมอบตัว

ค่าใช้จ่ายการสมัครเรียน

1.*ค่าสมัครสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน เป็นเงิน 105 บาท

2.*ค่าเปิดบัญชีธนาคารโรงเรียน เป็นเงิน 100 บาท

3.ค่าประกันชีวิตหมู่ ปีการศึกษา เป็นเงิน 2563 150 บาท

4.ค่าปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ เป็นเงิน 100 บาท

5.ค่าระดมทรัพย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นเงิน 700 บาท

6.ค่าโปรแกรม Student care ปีการศึกษา 2563 เป็นเงิน 220 บาท

7.ค่าเอกสารการสมัคร เป็นเงิน 50 บาท

8.ค่าชุดกีฬา เป็นเงิน 400 บาท

9.ค่าเสื้อพื้นเมือง เป็นเงิน 280 บาท

10.ค่ากระเป๋านักเรียน เป็นเงิน 200 บาท

11.ค่าอุปกรณ์การเรียน  ม. ต้น 210 บาท / ม. ปลาย เป็นเงิน 230 บาท

รวม  2,515 บาท (ม.1) 2,535 บาท (ม.4) (ชำระในวันมอบตัว)

(* หมายถึง ได้คืนเมื่อสำเร็จการศึกษา)

หากสมัคร โปรแกรม FGP (พักนอน) จะต้องชำระเพิ่มอีก 3,000 บาท

แผนการเรียน ม.ต้น

 1. ความเป็นเลิศทางวิทย์/คณิต (ESM)

 2. ความเป็นเลิศทางวิทย์/คณิต 2 ภาษา (SMBP)

 3. ความสามารถด้านวอลเลย์บอล (VGP)

 4. ความสามารถด้านฟุตบอล (FGP)

 5. ความสามารถทางด้านฟุตบอล (FGP) (พักนอน)

 6. ความสามารถด้านนาฏศิลป์/ดนตรี (DMP)

 7. ห้องเรียนพหุภาษา (3 ภาษา) (MLP)

 8. World Class วิทย์/คณิต

 9. World Class วิทย์

 10. World Class คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

 11. World Class ภาษาไทย

 12. World Class การงานอาชีพ

แผนการเรียน ม.ปลาย

 1. ความสามารถด้านนาฏศิลป์/ดนตรี (DMP)

 2. ห้องเรียนพหุภาษา (3 ภาษา) (MLP) จีน/อังกฤษ/เกาหลี

 3. ความสามารถด้านกีฬา (STP)

 4. World Class (วิทย์/คณิต)

 5. World Class (ศิลป์-สังคม)

 6. ความสามารถทางด้านฟุตบอล (FGP) (พักนอน)

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
Contact Us

Phone no. 042 - 422 775

E-mail: nkwitschool1@gmail.com

Address: Mueang Nong Khai District, Nong Khai, Thailand, 43000.

Website by obec:  เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.)