VISION

NK

"ครูมืออาชีพ สร้างคนคุณภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล"

Professional teachers

     always make good students on the basis of Thainess

and go forward to be approved

อัตลักษณ์โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร แต่งกายดี มีน้ำใจ ใส่ใจความสะอาด

 

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

logo of Nongkhai Wittayakarn School

ข้อมูลทั่วไป

           

            โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อยู่ในสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 

           โรงเรียนหนองคายวิทยาคารเป็นโรงเรียนขนาดกลาง

           โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย

ต.หนองกอมเกาะ อ. เมือง จ.หนองคาย 

            ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของ สพม.21

 • อักษรย่อโรงเรียน คือ น.ค. ( N.K. )

 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน คือ ต้นสัตบรรณ

 • สีประจำโรงเรียน คือ สีเหลือง-สีน้ำเงิน

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

สหวิทยาเขตหนองคาย

สหวิทยาเขตหนองคาย ได้แก่

1. โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
2. โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา
3. โรงเรียนเวียงค้าวิทยาคาร
4. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ๒ (กวนวัน)
5. โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย
6. โรงเรียนฝางพิทยาคม

 1. ตำบลหนองกอมเกาะ

 2. ตำบลในเมือง

 3. ตำบลหาดคำ

 4. ตำบลโพธิ์ชัย

 5. ตำบลมีชัย

เขตพื้นที่ให้บริการ

 
 
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
Contact Us

Phone no. 042 - 422 775

E-mail: nkwitschool1@gmail.com

Address: Mueang Nong Khai District, Nong Khai, Thailand, 43000.

Website by obec:  เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.)