รายชื่อครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางจิรนันท์ ไตรแสง
นางจิรนันท์ ไตรแสง

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวอัฉราภรณ์ ทูลมี
นางสาวอัฉราภรณ์ ทูลมี

ครูภาษาไทย (งานการจัดเรียนการสอน)

นางสาววราภรณ์ ยุบลมูล
นางสาววราภรณ์ ยุบลมูล

ครูภาษาไทย (งานอำนวยการ)

นางฑิฆัมพร ทองแถม ณ อยุธยา 2019
นางฑิฆัมพร ทองแถม ณ อยุธยา 2019

ครูภาษาไทย (หัวหน้างานพัสดุ)

นางสาวสุชาดา คำพระวัน
นางสาวสุชาดา คำพระวัน

ครูภาษาไทย (งานธุรการฝ่ายบุคคล)

นางพรทิพย์
นางพรทิพย์

ครูภาษาไทย (งานพัสดุ)

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางเสาวลักษณ์ ไกรศวร
นางเสาวลักษณ์ ไกรศวร

หัวหน้ากลุ่มสาระ (หัวหน้างานนิเทศก์)

นางสาวอังศุมารินทร์ โกงซุย
นางสาวอังศุมารินทร์ โกงซุย

ครูคณิตศาสตร์ (งานอาคารสถานที่)

นางสาวสุปรียา ภูมิภักดิ์
นางสาวสุปรียา ภูมิภักดิ์

ครูคณิตศาสตร์ (หัวหน้างานอำนวยการ)

นายฐาปกรณ์ ฐานวัฒนกิจ
นายฐาปกรณ์ ฐานวัฒนกิจ

ครูคณิตศาสตร์ (งานบัญชี)

นายวิมล พลทะอินทร์
นายวิมล พลทะอินทร์

ครูคณิตศาสตร์ (หัวหน้างานหลักสูตร)

นางศิตา ก้องเวหา
นางศิตา ก้องเวหา

ครูคณิตศาสตร์

นางอรพิน ประเสริฐสังข์
นางอรพิน ประเสริฐสังข์

ครูคณิตศาสตร์ (งานหลักสูตรฯ)

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางนิรดา นันทะมีชัย
นางนิรดา นันทะมีชัย

หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูเคมี (งานวิชาการ)

นายคมสันติ ผลาจันทร์
นายคมสันติ ผลาจันทร์

ครูชีววิทยา (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)

นางสาวทิพวรรณ ศรีสุข
นางสาวทิพวรรณ ศรีสุข

ครูชีววิทยา (งานสารสนเทศ)

นางสาววรัญญา ปัตบุศย์
นางสาววรัญญา ปัตบุศย์

ครูชีววิทยา (งานบุคคล)

นางวิชุระดา กุลสอน
นางวิชุระดา กุลสอน

ครูฟิสิกส์ (หัวหน้างานทะเบียน)

นางสาวกาญจนา ลุนสแกวงศ์
นางสาวกาญจนา ลุนสแกวงศ์

ครูฟิสิกส์ (หัวหน้างานวัดผล)

นางสาวเปรมกมล จำปานิล
นางสาวเปรมกมล จำปานิล

ครูฟิสิกส์ (งานบุคคล)

นายศักดิ์ชัย ฐิติธนานนท์
นายศักดิ์ชัย ฐิติธนานนท์

ครูเคมี

วิภาพรรณ
วิภาพรรณ

ครูชีววิทยา (งานบุคคล)

นางยุพา รัตนติสร้อย
นางยุพา รัตนติสร้อย

ครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป

นางเรไร โยคิน
นางเรไร โยคิน

ครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป (งานประกันคุณภาพภายใน)

นางรำไพ เลพล
นางรำไพ เลพล

ครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป (งานกิจการนักเรียน)

นางบุญฑริกา คำใบ
นางบุญฑริกา คำใบ

ครูคอมพิวเตอร์ (งานกิจการนักเรียน)

นางสาวศิรินทร์ยา แสนอินตา
นางสาวศิรินทร์ยา แสนอินตา

ครูคอมพิวเตอร์ (งานแผนงาน)

นางสาวเพ็ญนภา ราชไมตรี
นางสาวเพ็ญนภา ราชไมตรี

ครูคอมพิวเตอร์ (งานสารสนเทศ)

นางสาวกิ่งกาญจน์ เทศศรีเมือง
นางสาวกิ่งกาญจน์ เทศศรีเมือง

ครูคอมพิวเตอร์ (งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม)

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางพัชาภรณ์ มูลมณี
นางพัชาภรณ์ มูลมณี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (งานบริหารทั่วไป)

นางศุภารมย์ นกอยู่
นางศุภารมย์ นกอยู่

ครูสังคม (งานกิจการนักเรียน)

นางสาวศิรินันท์ ศรีเทพ
นางสาวศิรินันท์ ศรีเทพ

ครูสังคม (งานวัดผล)

นางธิดารัตน์ เหล่าจันทร์
นางธิดารัตน์ เหล่าจันทร์

ครูสังคม (งานอำนวยการ และผู้คุมบัญชีโครงการห้องเรียนฟุตบอล)

นางจิรภัทร อิตถาฤทธิ์
นางจิรภัทร อิตถาฤทธิ์

ครูสังคม (หัวหน้างานอาคารสถานที่)

นางสาวณัฏฐวีย์ ศรีอุปชฌาย์
นางสาวณัฏฐวีย์ ศรีอุปชฌาย์

ครูสังคม (งานทะเบียน งานย้ายนักเรียน)

นายสมาน มาแก้ว
นายสมาน มาแก้ว

ครูสังคม (งานวอลเลย์บอล)

นางกชพรรณ มหิศนันท์
นางกชพรรณ มหิศนันท์

ครูสังคม (งานธนาคารโรงเรียน)

นางพวงแก้ว ลิ้มบุพศิริพร
นางพวงแก้ว ลิ้มบุพศิริพร

ครูสังคม (งานวัฒนธรรม)

นายอุทัย พาโสดา
นายอุทัย พาโสดา

ครูสังคม (งานกิจการนักเรียน)

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสุดาพร ผลาจันทร์
นางสุดาพร ผลาจันทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูนาฏศิลป์ (งานโรงเรียนกับชุมชน)

นายกัลณพงษ์ ขุราษี
นายกัลณพงษ์ ขุราษี

ครูดนตรี (หัวหน้างานบุคคล งานที่ปรึกษาฝ่ายบริหารฯ)

นายเจษฎา อังสนั่น
นายเจษฎา อังสนั่น

ครูศิลปะ (งานกิจการนักเรียนและหัวหน้างานลูกเสือ)

นายปริญญา อุณาพรหม
นายปริญญา อุณาพรหม

ครูดนตรี (งานโสตฯ)

นายอิทธิศักดิ์ บัวจันทร์
นายอิทธิศักดิ์ บัวจันทร์

ครูดนตรี (งานวงดนตรีพื้นเมือง)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สมบูรณ์
สมบูรณ์
นายศิริพงษ์ น้อยเสนา
นายศิริพงษ์ น้อยเสนา

ครูพละ (หัวหน้างานกิจการนักเรียน และงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

นายกฤษฎา นนทะพา
นายกฤษฎา นนทะพา

ครูพละ (งานพัสดุ)

นายปรีชา พันธุ์เทพ
นายปรีชา พันธุ์เทพ

ครูพละ (งานกิจการนักเรียน)

 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางละอองฝน กองแก้ว
นางละอองฝน กองแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางพัชริษา เงินโพธิ์กลาง
นางพัชริษา เงินโพธิ์กลาง

ครูการงาน (หัวหน้างานวิชาการ)

นางอุษณีย์ ดีแป้น
นางอุษณีย์ ดีแป้น

ครูคหกรรม (หัวหน้างานสหกรณ์โรงเรียน)

นายนิคม ชมโลก
นายนิคม ชมโลก

ครูเกษตร (งานภูมิทัศน์)

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางจารุภา สาสนสิทธิ์
นางจารุภา สาสนสิทธิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูภาษาอังกฤษ (งานสหกรณ์)

นางปิยวรรณ หอมสมบัติ
นางปิยวรรณ หอมสมบัติ

ครูภาษาอังกฤษ (หัวหน้างานแผนงานฯ)

นางสุชาดา ศรีทอง
นางสุชาดา ศรีทอง

ครูภาษาอังกฤษ (หัวหน้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล)

นายนิตินัย อิสรานุกูล
นายนิตินัย อิสรานุกูล

ครูภาษาอังกฤษ (งานบุคคล)

นางอทิตยา สุระแสง
นางอทิตยา สุระแสง

ครูภาษาอังกฤษ (งานการเงิน ระดมทรัพย์)

นางสาวกษิรา กุลนันทนาพร
นางสาวกษิรา กุลนันทนาพร

ครูภาษาอังกฤษ (งานวิชาการ)

นางเครือวรรณ โพธิ์พนา
นางเครือวรรณ โพธิ์พนา

ครูภาษาอังกฤษ (งานธุรการฝ่ายวิชาการ)

นายนิวัช อ่างมัชฉา
นายนิวัช อ่างมัชฉา

ครูภาษาอังกฤษ (หัวหน้างานห้องสมุด)

นางสาวโชครัศมิ์ หาธร
นางสาวโชครัศมิ์ หาธร

ครูภาษาจีน (งานวิชาการ)

นางสาววราวรรณ จันทรประเทศ
นางสาววราวรรณ จันทรประเทศ

ครูภาษาอังกฤษ (งานอนามัยโรงเรียน)

Enrique II Guimte Manooy
Enrique II Guimte Manooy

(English/Math)

Dennis P Plaza
Dennis P Plaza

(English/Science)

 
ครูตำแหน่งพิเศษ
นางไพรสน สุขอนันต์
นางไพรสน สุขอนันต์

ครูแนะแนว (งานแนะแนว)

นางพรนัชชา โรมเมือง
นางพรนัชชา โรมเมือง

ครูแนะแนว (งานบรรณารักษ์)

นางสาวณัฐนิชา ศรีกุลนาวา
นางสาวณัฐนิชา ศรีกุลนาวา

ครูแนะแนว (หัวหน้างานการเงิน)