• Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Contact Us

Phone no. 042 - 422 775

E-mail: nkwitschool1@gmail.com

Address: Mueang Nong Khai District, Nong Khai, Thailand, 43000.

Website by obec:  เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.)

รายชื่อครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางกาญจนาพร กาญจนศิริพงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางจิระนันท์ ไตรแสง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาววราภรณ์ ยุบลมูล
นางสาวอัฉราภรณ์ ทูลมี
นางสุบรรณ โทดำมา
นางฑิฆัมพร ทองแถม ณ อยุธยา
นางสาวสุชาดา คำพระวัน
Show More
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางเสาวลักษณ์ ไกรศวร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวสุปรียา ภูมิภักดิ์
นางสัจจา ณ หนองคาย
นางศิตา ก้องเวหา
นางอรพิน ประเสริฐสังข์
นางดวงตา ไชยอนงค์ศักดิ์
นายอภิชาติ คำสวัสดิ์
นายวิมล พลทะอินทร์
นายฐาปกรณ์ ฐานวัฒนกิจ
Show More
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาววิภาพรรณ เคณาอุประ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวทิพวรรณ ศรีสุข
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางนิรดา นันทะมีชัย
นางเรไร โยคิน
นายคมสันติ ผลาจันทร์
นางรำไพ เลพล
นายศักดิ์ชัย ฐิติธนานนท์
นางยุพา รัตนติสร้อย
นางวิชุระดา กุลสอน
นางกาญจนา บัวพันลือ
นางสาววรัญญา ปัตบุศย์
นางสาวศริยา ทองนุ้ย
Show More
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางพัชราภรณ์ มูลมณี
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางจิรภัทร อิตถาฤทธิ์
นางกชพรรณ มหิศนันท์
นางสาวณัฏฐวี ศรีอุปัชฌาย์
นางพวงแก้ว ลิ้มบุพศิริพร
นายสมาน มาแก้ว
นางสาวศิรินันท์ ศรีเทพ
นายอุทัย พาโสดา
นางศุภารมย์ นกอยู่
Show More
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสุดาพร ผลาจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายเจษฎา อั่งสนั่น
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นายกัลณพงษ์ ขุราษี
นายปริญญา อุณาพรหม
นายอิทธิศักดิ์ บัวจันทร์
Show More
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสุภาพร คำมงคล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ส.ต.ต.สมบูรณ์ ชัยทอง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นายศิริพงศ์ น้อยเสนา
นายปรีชา แก้วอุ่นเมือง
นายปิยะ โยธะวงศ์
Show More
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางละอองฝน กองแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวกิ่งกาญจน์ เทศศรีเมือง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวบุญฑริกา คำใบ
นางอุษรีย ดีแป้น
นายนิคม ชมโลก
นางพัชริษา เงินโพธิ์กลาง
นางสาวเพ็ญนาภา ราชไมตรี
Show More
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางจารุภา สาสนสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางปิยวรรณ หอมสมบัติ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางเครือวรรณ โพธิ์พนา
นางสาวโชครัศมิ์ หาธร
นายนิวัข อ่างมัชฉา
นางปิยลักษณ์    ศรีเชียงสา
นางสุชาดา ศรีทอง
นายนิตินัย อิสรานุกูล
นางสาววราวรรณ จันทรประเทศ
Show More
 
งานแนะแนว
นางไพรสน สุขอนันต์
ครูแนะแนว
Show More