รายชื่อครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางจิรนันท์ ไตรแสง
นางจิรนันท์ ไตรแสง

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

press to zoom
นางสาวอัฉราภรณ์ ทูลมี
นางสาวอัฉราภรณ์ ทูลมี

ครูภาษาไทย (งานการจัดเรียนการสอน)

press to zoom
นางสาววราภรณ์ ยุบลมูล
นางสาววราภรณ์ ยุบลมูล

ครูภาษาไทย (งานอำนวยการ)

press to zoom
นางฑิฆัมพร ทองแถม ณ อยุธยา 2019
นางฑิฆัมพร ทองแถม ณ อยุธยา 2019

ครูภาษาไทย (หัวหน้างานพัสดุ)

press to zoom
นางสาวสุชาดา คำพระวัน
นางสาวสุชาดา คำพระวัน

ครูภาษาไทย (งานธุรการฝ่ายบุคคล)

press to zoom
นางพรทิพย์
นางพรทิพย์

ครูภาษาไทย (งานพัสดุ)

press to zoom
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางเสาวลักษณ์ ไกรศวร
นางเสาวลักษณ์ ไกรศวร

หัวหน้ากลุ่มสาระ (หัวหน้างานนิเทศก์)

press to zoom
นางสาวอังศุมารินทร์ โกงซุย
นางสาวอังศุมารินทร์ โกงซุย

ครูคณิตศาสตร์ (งานอาคารสถานที่)

press to zoom
นางสาวสุปรียา ภูมิภักดิ์
นางสาวสุปรียา ภูมิภักดิ์

ครูคณิตศาสตร์ (หัวหน้างานอำนวยการ)

press to zoom
นายฐาปกรณ์ ฐานวัฒนกิจ
นายฐาปกรณ์ ฐานวัฒนกิจ

ครูคณิตศาสตร์ (งานบัญชี)

press to zoom
นายวิมล พลทะอินทร์
นายวิมล พลทะอินทร์

ครูคณิตศาสตร์ (หัวหน้างานหลักสูตร)

press to zoom
นางศิตา ก้องเวหา
นางศิตา ก้องเวหา

ครูคณิตศาสตร์

press to zoom
นางอรพิน ประเสริฐสังข์
นางอรพิน ประเสริฐสังข์

ครูคณิตศาสตร์ (งานหลักสูตรฯ)

press to zoom
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางนิรดา นันทะมีชัย
นางนิรดา นันทะมีชัย

หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูเคมี (งานวิชาการ)

press to zoom
นายคมสันติ ผลาจันทร์
นายคมสันติ ผลาจันทร์

ครูชีววิทยา (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)

press to zoom
นางสาวทิพวรรณ ศรีสุข
นางสาวทิพวรรณ ศรีสุข

ครูชีววิทยา (งานสารสนเทศ)

press to zoom
นางสาววรัญญา ปัตบุศย์
นางสาววรัญญา ปัตบุศย์

ครูชีววิทยา (งานบุคคล)

press to zoom
นางวิชุระดา กุลสอน
นางวิชุระดา กุลสอน

ครูฟิสิกส์ (หัวหน้างานทะเบียน)

press to zoom
นางสาวกาญจนา ลุนสแกวงศ์
นางสาวกาญจนา ลุนสแกวงศ์

ครูฟิสิกส์ (หัวหน้างานวัดผล)

press to zoom
นางสาวเปรมกมล จำปานิล
นางสาวเปรมกมล จำปานิล

ครูฟิสิกส์ (งานบุคคล)

press to zoom
นายศักดิ์ชัย ฐิติธนานนท์
นายศักดิ์ชัย ฐิติธนานนท์

ครูเคมี

press to zoom
วิภาพรรณ
วิภาพรรณ

ครูชีววิทยา (งานบุคคล)

press to zoom
นางยุพา รัตนติสร้อย
นางยุพา รัตนติสร้อย

ครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป

press to zoom
นางเรไร โยคิน
นางเรไร โยคิน

ครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป (งานประกันคุณภาพภายใน)

press to zoom
นางรำไพ เลพล
นางรำไพ เลพล

ครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป (งานกิจการนักเรียน)

press to zoom
นางบุญฑริกา คำใบ
นางบุญฑริกา คำใบ

ครูคอมพิวเตอร์ (งานกิจการนักเรียน)

press to zoom
นางสาวศิรินทร์ยา แสนอินตา
นางสาวศิรินทร์ยา แสนอินตา

ครูคอมพิวเตอร์ (งานแผนงาน)

press to zoom
นางสาวเพ็ญนภา ราชไมตรี
นางสาวเพ็ญนภา ราชไมตรี

ครูคอมพิวเตอร์ (งานสารสนเทศ)

press to zoom
นางสาวกิ่งกาญจน์ เทศศรีเมือง
นางสาวกิ่งกาญจน์ เทศศรีเมือง

ครูคอมพิวเตอร์ (งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม)

press to zoom
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางพัชาภรณ์ มูลมณี
นางพัชาภรณ์ มูลมณี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (งานบริหารทั่วไป)

press to zoom
นางศุภารมย์ นกอยู่
นางศุภารมย์ นกอยู่

ครูสังคม (งานกิจการนักเรียน)

press to zoom
นางสาวศิรินันท์ ศรีเทพ
นางสาวศิรินันท์ ศรีเทพ

ครูสังคม (งานวัดผล)

press to zoom
นางธิดารัตน์ เหล่าจันทร์
นางธิดารัตน์ เหล่าจันทร์

ครูสังคม (งานอำนวยการ และผู้คุมบัญชีโครงการห้องเรียนฟุตบอล)

press to zoom
นางจิรภัทร อิตถาฤทธิ์
นางจิรภัทร อิตถาฤทธิ์

ครูสังคม (หัวหน้างานอาคารสถานที่)

press to zoom
นางสาวณัฏฐวีย์ ศรีอุปชฌาย์
นางสาวณัฏฐวีย์ ศรีอุปชฌาย์

ครูสังคม (งานทะเบียน งานย้ายนักเรียน)

press to zoom
นายสมาน มาแก้ว
นายสมาน มาแก้ว

ครูสังคม (งานวอลเลย์บอล)

press to zoom
นางกชพรรณ มหิศนันท์
นางกชพรรณ มหิศนันท์

ครูสังคม (งานธนาคารโรงเรียน)

press to zoom
นางพวงแก้ว ลิ้มบุพศิริพร
นางพวงแก้ว ลิ้มบุพศิริพร

ครูสังคม (งานวัฒนธรรม)

press to zoom
นายอุทัย พาโสดา
นายอุทัย พาโสดา

ครูสังคม (งานกิจการนักเรียน)

press to zoom
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสุดาพร ผลาจันทร์
นางสุดาพร ผลาจันทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูนาฏศิลป์ (งานโรงเรียนกับชุมชน)

press to zoom
นายกัลณพงษ์ ขุราษี
นายกัลณพงษ์ ขุราษี

ครูดนตรี (หัวหน้างานบุคคล งานที่ปรึกษาฝ่ายบริหารฯ)

press to zoom
นายเจษฎา อังสนั่น
นายเจษฎา อังสนั่น

ครูศิลปะ (งานกิจการนักเรียนและหัวหน้างานลูกเสือ)

press to zoom
นายปริญญา อุณาพรหม
นายปริญญา อุณาพรหม

ครูดนตรี (งานโสตฯ)

press to zoom
นายอิทธิศักดิ์ บัวจันทร์
นายอิทธิศักดิ์ บัวจันทร์

ครูดนตรี (งานวงดนตรีพื้นเมือง)

press to zoom
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สมบูรณ์
สมบูรณ์
press to zoom
นายศิริพงษ์ น้อยเสนา
นายศิริพงษ์ น้อยเสนา

ครูพละ (หัวหน้างานกิจการนักเรียน และงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

press to zoom
นายกฤษฎา นนทะพา
นายกฤษฎา นนทะพา

ครูพละ (งานพัสดุ)

press to zoom
นายปรีชา พันธุ์เทพ
นายปรีชา พันธุ์เทพ

ครูพละ (งานกิจการนักเรียน)

press to zoom
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางละอองฝน กองแก้ว
นางละอองฝน กองแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

press to zoom
นางพัชริษา เงินโพธิ์กลาง
นางพัชริษา เงินโพธิ์กลาง

ครูการงาน (หัวหน้างานวิชาการ)

press to zoom
นางอุษณีย์ ดีแป้น
นางอุษณีย์ ดีแป้น

ครูคหกรรม (หัวหน้างานสหกรณ์โรงเรียน)

press to zoom
นายนิคม ชมโลก
นายนิคม ชมโลก

ครูเกษตร (งานภูมิทัศน์)

press to zoom
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางจารุภา สาสนสิทธิ์
นางจารุภา สาสนสิทธิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูภาษาอังกฤษ (งานสหกรณ์)

press to zoom
นางปิยวรรณ หอมสมบัติ
นางปิยวรรณ หอมสมบัติ

ครูภาษาอังกฤษ (หัวหน้างานแผนงานฯ)

press to zoom
นางสุชาดา ศรีทอง
นางสุชาดา ศรีทอง

ครูภาษาอังกฤษ (หัวหน้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล)

press to zoom
นายนิตินัย อิสรานุกูล
นายนิตินัย อิสรานุกูล

ครูภาษาอังกฤษ (งานบุคคล)

press to zoom
นางอทิตยา สุระแสง
นางอทิตยา สุระแสง

ครูภาษาอังกฤษ (งานการเงิน ระดมทรัพย์)

press to zoom
นางสาวกษิรา กุลนันทนาพร
นางสาวกษิรา กุลนันทนาพร

ครูภาษาอังกฤษ (งานวิชาการ)

press to zoom
นางเครือวรรณ โพธิ์พนา
นางเครือวรรณ โพธิ์พนา

ครูภาษาอังกฤษ (งานธุรการฝ่ายวิชาการ)

press to zoom
นายนิวัช อ่างมัชฉา
นายนิวัช อ่างมัชฉา

ครูภาษาอังกฤษ (หัวหน้างานห้องสมุด)

press to zoom
นางสาวโชครัศมิ์ หาธร
นางสาวโชครัศมิ์ หาธร

ครูภาษาจีน (งานวิชาการ)

press to zoom
นางสาววราวรรณ จันทรประเทศ
นางสาววราวรรณ จันทรประเทศ

ครูภาษาอังกฤษ (งานอนามัยโรงเรียน)

press to zoom
Enrique II Guimte Manooy
Enrique II Guimte Manooy

(English/Math)

press to zoom
Dennis P Plaza
Dennis P Plaza

(English/Science)

press to zoom
 
ครูตำแหน่งพิเศษ
นางไพรสน สุขอนันต์
นางไพรสน สุขอนันต์

ครูแนะแนว (งานแนะแนว)

press to zoom
นางพรนัชชา โรมเมือง
นางพรนัชชา โรมเมือง

ครูแนะแนว (งานบรรณารักษ์)

press to zoom
นางสาวณัฐนิชา ศรีกุลนาวา
นางสาวณัฐนิชา ศรีกุลนาวา

ครูแนะแนว (หัวหน้างานการเงิน)

press to zoom