top of page

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างลานกีฬาอเ

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างสนามกีฬา

เอกสารประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๔ การจางก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ตามประกาศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบ้านพักครู8ครอบคร

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาการจ้างก่อสร้างก่อสรางบ้านพักครู ๘ ครอบครัว

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๔ การจ้างก่อสร้างก่อสรางบ้านพักครู ๘ ครอบครัว ตามประกาศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

bottom of page