• Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
Contact Us

Phone no. 042 - 422 775

E-mail: nkwitschool1@gmail.com

Address: Mueang Nong Khai District, Nong Khai, Thailand, 43000.

Website by obec:  เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.)

งานรับสมัครนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่รับสมัคร
 
วันที่ 22, 23, 25, 26 และ 27 มีนาคม 2562
เวลา : 08.30 น. - 16.30 น.
บริเวณ : ใต้ถุนอาคาร 7 ชั้น                   โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
หลักฐานการสมัคร
 1. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว                 จำนวน 2 รูป

 2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน         จำนวน 1 ชุด

 3. สำเนาบัตรประชาชน ของนักเรียน       จำนวน 1 ชุด

 4. สำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดา              จำนวน 1 ชุด

 5. สำเนาทะเบียนบ้าน ของมารดา           จำนวน 1 ชุด

 6. สำเนา ปพ. 1:2 หรือสำเนา ปพ.7        จำนวน 1 ชุด

 7. สำเนาผลการสอบ O-NET                 จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ

     *   โปรดนำหลักฐานตัวจริง ปพ. 1:2 หรือสำเนา ปพ.7 มาด้วยในวันสมัคร

     ** ใบสมัครเรียน สามารถติดต่อรับได้ ณ วันที่สมัครเรียน

แผนการเรียน ม.ต้น

 1. ความเป็นเลิศทางวิทย์/คณิต (ESM)

 2. ความเป็นเลิศทางวิทย์/คณิต 2 ภาษา (SMBP)

 3. ความสามารถด้านวอลเลย์บอล (VGP)

 4. ความสามารถด้านฟุตบอล (FGP)

 5. ความสามารถด้านนาฏศิลป์/ดนตรี (DMP)

 6. ห้องเรียนพหุภาษา (3 ภาษา) (MLP)

 7. Mini English program (MEP)

 8. World Class

แผนการเรียน ม.ปลาย

 1. ความสามารถด้านนาฏศิลป์/ดนตรี (DMP)

 2. ห้องเรียนพหุภาษา (3 ภาษา) (MLP)

 3. ความสามารถด้านกีฬา (STP)

 4. World Class (วิทย์/คณิต)

 5. World Class (เทคโนโลยี)

 6. World Class (ทวิศึกษา สาขาการโรงแรม)