top of page
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
  • ปี พ.ศ. 2535 เปิดชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  • ปี พ.ศ. 2538 เปิดชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปัจจุบัน นายเฉลียว สรสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

Information update: March 30,2018

ประวัติโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

            เดิมจังหวัดหนองคาย ...... มีโรงเรียนมัธยมศึกษาอยู่ 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ซึ่งเป็นโรงเรียนชาย ปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งสนามกีฬาจังหวัดหนองคายสถานที่ตั้งเดิม และโรงเรียนสตรีปทุมเทพรังสรรค์ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของที่ดินจังหวัดหนองคาย ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2510 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรวมโรงเรียนทั้ง 2 แห่งเข้าด้วยกันและชื่อใหม่ว่า โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร แล้วย้ายมาอยู่ตรงข้ามกับสนามบินเก่า ต่อมาประมาณเดือน ตุลาคม 2534 โดยนายวิเชียร ชูประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ในขณะนั้น ได้ดำเนิน การขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับจังหวัดแห่งที่ 2 ขึ้นต่อกรมสามัญศึกษา โดยขอใช้ชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดชายเดิมว่า " โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร "

             กระทรวงศึกษาธิการได้ไปประกาศจัดตั้งโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2535 ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้บริหารโรงเรียนกรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้นายวิเชียร ชูประบูร ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เป็นผู้ดูแลและดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้การรับนักเรียนเข้าเรียน การจัดเตรียมการเปิดการเรียนการสอน การประสานงานในเรื่องอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ ตลอดทั้งในเรื่องอื่น ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทันการ โรงเรียนจึงแต่งตั้งให้นายสมศักดิ์ คณาวราประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เป็นผู้ดูแลและการดำเนินการต่าง ๆ ของโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

bottom of page