นายเฉลียว สรสิทธิ์

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

นายกฤติเดช ราชป้องขันธ์

รองผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางสาวบัวมี เหนือโพธิ์ทอง

รองผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

ฝ่ายวิชาการ

นายคำนึง เลื่อนแก้ว

รองผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

นายกัลณพงษ์ ขุราษี

ที่ปรึกษาคณะฯบริหาร

และ หัวหน้าฝ่ายบุคคล

นางพัชริษา เงินโพธิ์กลาง

ครู หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสาวนัฐธิชา สีกุลนาวา

ครู หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

ส.ต.ต.สมบูรณ์ ชัยทอง

ครู หัวหน้างานบุคคล

นายคมสันติ ผลาจันทร์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายศิริพงษ์ น้อยเสนา

ครู หัวหน้าฝ่ายกิจการฯ

นางปิยวรรณ หอมสมบัติ

ครู หัวหน้าฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ

นางจิรภัทร อิตถาฤทธิ์

ครู หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

นางสาวสุปรียา ภูมิภักดิ์

ครู หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Contact Us

Phone no. 042 - 422 775

E-mail: nkwitschool1@gmail.com

Address: Mueang Nong Khai District, Nong Khai, Thailand, 43000.

Website by obec:  เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.)