นายเฉลียว สรสิทธิ์

นายเฉลียว สรสิทธิ์

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

นายกฤติเดช ราชป้องขันธ์

นายกฤติเดช ราชป้องขันธ์

รองผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางสาวบัวมี เหนือโพธิ์ทอง

รองผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

ฝ่ายวิชาการ

รอข้อมูล...

รองผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

ฝ่าย...

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

ณัฐนิชา.jpg
พัชริษา.jpg
นายกัลณพงษ์ ขุราษี
จิรภัทร.jpg

นายกัลณพงษ์ ขุราษี

หัวหน้าฝ่ายบุคคล-อำนวยการ

นางจิรภัทร อิตถาฤทธิ์

ครู หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

นางพัชริษา เงินโพธิ์กลาง

ครู หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสาวนัฐธิชา สีกุลนาวา

ครู หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

สมบูรณ์.jpg
คมสันติ.jpg
ศิริพงษ์.jpg
สุปรียา.jpg

นายคมสันติ ผลาจันทร์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายศิริพงษ์ น้อยเสนา

ครู หัวหน้าฝ่ายกิจการฯ

ส.ต.ต.สมบูรณ์ ชัยทอง

ครู หัวหน้างานบุคคล

นางสาวสุปรียา ภูมิภักดิ์

ครู หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ