นายวิจารณ์ ราชป้องขันธ์

รองผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

นายเฉลียว สรสิทธิ์

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

นางสาวสุปรียา ภูมิภักดิ์

ครู หัวหน้างานอำนวยการ 

ส.ต.ต.สมบูรณ์ ชัยทอง

ครู หัวหน้างานบุคคล

นายศิริพงษ์ น้อยเสนา

ครู หัวหน้างานกิจการฯ

นางพัชริษา เงินโพธิ์กลาง

ครู หัวหน้างานวิชาการ

นางสาวนัฐธิชา สีกุลนาวา

ครู หัวหน้างานงบประมาณ

นายณัฐพงษ์ ตุ้ยกุลนา

ครู หัวหน้างานบริหารทั่วไป

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Contact Us

Phone no. 042 - 422 775

E-mail: nkwitschool1@gmail.com

Address: Mueang Nong Khai District, Nong Khai, Thailand, 43000.

Website by obec:  เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.)