รายชื่อครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางจิรนันท์ ไตรแสง
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
นางสาวอัฉราภรณ์ ทูลมี
ครูภาษาไทย (งานการจัดเรียนการสอน)
นางสาววราภรณ์ ยุบลมูล
ครูภาษาไทย (งานอำนวยการ)
นางนิ่มนวล โพนพุธ
ครูภาษาไทย (งานประกันชีวิตนักเรียน)
นางฑิฆัมพร ทองแถม ณ อยุธยา 2019
ครูภาษาไทย (หัวหน้างานพัสดุ)
นางสาวสุชาดา คำพระวัน
ครูภาษาไทย (งานธุรการฝ่ายบุคคล)
นางพรทิพย์
ครูภาษาไทย (งานพัสดุ)
Show More
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางเสาวลักษณ์ ไกรศวร
หัวหน้ากลุ่มสาระ (หัวหน้างานนิเทศก์)
นางสาวอังศุมารินทร์ โกงซุย
ครูคณิตศาสตร์ (งานอาคารสถานที่)
นางสาวสุปรียา ภูมิภักดิ์
ครูคณิตศาสตร์ (หัวหน้างานอำนวยการ)
นายฐาปกรณ์ ฐานวัฒนกิจ
ครูคณิตศาสตร์ (งานบัญชี)
นายวิมล พลทะอินทร์
ครูคณิตศาสตร์ (หัวหน้างานหลักสูตร)
นางศิตา ก้องเวหา
ครูคณิตศาสตร์
นางอรพิน ประเสริฐสังข์
ครูคณิตศาสตร์ (งานหลักสูตรฯ)
Show More
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางวิภาพรรณ อุณาพรหม
หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูชีววิทยา (งานบุคคล)
นายคมสันติ ผลาจันทร์
ครูชีววิทยา (หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)
นางสาวทิพวรรณ ศรีสุข
ครูชีววิทยา (งานสารสนเทศ)
นางสาววรัญญา ปัตบุศย์
ครูชีววิทยา (งานบุคคล)
นางวิชุระดา กุลสอน
ครูฟิสิกส์ (หัวหน้างานทะเบียน)
นางสาวกาญจนา ลุนสแกวงศ์
ครูฟิสิกส์ (หัวหน้างานวัดผล)
นางสาวเปรมกมล จำปานิล
ครูฟิสิกส์ (งานบุคคล)
นายศักดิ์ชัย ฐิติธนานนท์
ครูเคมี
นางนิรดา นันทะมีชัย
ครูเคมี (งานวิจัยการศึกษา)
นางสาวศริยา ทองนุ้ย
ครูเคมี (งานกิจการนักเรียน)
นางยุพา รัตนติสร้อย
ครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางเรไร โยคิน
ครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป (งานประกันคุณภาพภายใน)
นางรำไพ เลพล
ครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป (งานกิจการนักเรียน)
นางบุญฑริกา คำใบ
ครูคอมพิวเตอร์ (งานกิจการนักเรียน)
นางศิรินทร์ยา แสนอินตา
ครูคอมพิวเตอร์ (งานอำนวยการ)
นางสาวเพ็ญนภา ราชไมตรี
ครูคอมพิวเตอร์ (งานกิจการนักเรียน)
Show More
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางพัชาภรณ์ มูลมณี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (งานบริหารทั่วไป)
นางศุภารมย์ นกอยู่
ครูสังคม (งานกิจการนักเรียน)
นางสาวศิรินันท์ ศรีเทพ
ครูสังคม (งานวัดผล)
นางธิดารัตน์ เหล่าจันทร์
ครูสังคม (งานอำนวยการ และผู้คุมบัญชีโครงการห้องเรียนฟุตบอล)
นางจิรภัทร อิตถาฤทธิ์
ครูสังคม (หัวหน้างานอาคารสถานที่)
นางสาวณัฏฐวีย์ ศรีอุปชฌาย์
ครูสังคม (งานทะเบียน งานย้ายนักเรียน)
นายสมาน มาแก้ว
ครูสังคม (งานวอลเลย์บอล)
นางกชพรรณ มหิศนันท์
ครูสังคม (งานธนาคารโรงเรียน)
นางพวงแก้ว ลิ้มบุพศิริพร
ครูสังคม (งานวัฒนธรรม)
นายอุทัย พาโสดา
ครูสังคม (งานกิจการนักเรียน)
Show More
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสุดาพร ผลาจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูนาฏศิลป์ (งานโรงเรียนกับชุมชน)
นายกัลณพงษ์ ขุราษี
ครูดนตรี (หัวหน้างานบุคคล งานที่ปรึกษาฝ่ายบริหารฯ)
นายเจษฎา อังสนั่น
ครูศิลปะ (งานกิจการนักเรียนและหัวหน้างานลูกเสือ)
นายปริญญา อุณาพรหม
ครูดนตรี (งานโสตฯ)
นายอิทธิศักดิ์ บัวจันทร์
ครูดนตรี (งานวงดนตรีพื้นเมือง)
Show More
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สมบูรณ์
นายศิริพงษ์ น้อยเสนา
ครูพละ (หัวหน้างานกิจการนักเรียน และงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
นายกฤษฎา นนทะพา
ครูพละ (งานพัสดุ)
นายปรีชา พันธุ์เทพ
ครูพละ (งานกิจการนักเรียน)
นายชัยณรงค์ แห้วดี
ครูพละ (งานกิจการนักเรียน)
Show More
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางละอองฝน กองแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางพัชริษา เงินโพธิ์กลาง
ครูการงาน (หัวหน้างานวิชาการ)
นางอุษณีย์ ดีแป้น
ครูคหกรรม (หัวหน้างานสหกรณ์โรงเรียน)
นายนิคม ชมโลก
ครูเกษตร (งานภูมิทัศน์)
Show More
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางจารุภา สาสนสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูภาษาอังกฤษ (งานสหกรณ์)
นางปิยวรรณ หอมสมบัติ
ครูภาษาอังกฤษ (หัวหน้างานแผนงานฯ)
นางสุชาดา ศรีทอง
ครูภาษาอังกฤษ (หัวหน้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล)
นายนิตินัย อิสรานุกูล
ครูภาษาอังกฤษ (งานบุคคล)
นางอทิตยา สุระแสง
ครูภาษาอังกฤษ (งานการเงิน ระดมทรัพย์)
นางสาวกษิรา กุลนันทนาพร
ครูภาษาอังกฤษ (งานวิชาการ)
นางเครือวรรณ โพธิ์พนา
ครูภาษาอังกฤษ (งานธุรการฝ่ายวิชาการ)
นายนิวัช อ่างมัชฉา
ครูภาษาอังกฤษ (หัวหน้างานห้องสมุด)
นางสาวโชครัศมิ์ หาธร
ครูภาษาจีน (งานวิชาการ)
นางสาววราวรรณ จันทรประเทศ
ครูภาษาอังกฤษ (งานอนามัยโรงเรียน)
Enrique II Guimte Manooy
(English/Math)
Dennis P Plaza
(English/Science)
Show More
 
ครูตำแหน่งพิเศษ
นางไพรสน สุขอนันต์
ครูแนะแนว (งานแนะแนว)
นางพรนัชชา โรมเมือง
ครูแนะแนว (งานบรรณารักษ์)
นางสาวณัฐนิชา ศรีกุลนาวา
ครูแนะแนว (หัวหน้างานการเงิน)
Show More
 
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Contact Us

Phone no. 042 - 422 775

E-mail: nkwitschool1@gmail.com

Address: Mueang Nong Khai District, Nong Khai, Thailand, 43000.

Website by obec:  เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.)