รายชื่อครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางนิ่มนวล โพนพุทธ
นางจิระนันท์ ไตรแสง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาววราภรณ์ ยุบลมูล
นางฑิฆัมพร ทองแถม ณ อยุธยา 2019
นางสาวอัจฉราภรณ์ ทูลมี 2019
นางสาวสุชาดา คำพระวัน 2019
นางสุบรรณ โทดำมา
Show More
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางเสาวลักษณ์ ไกรศวร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวสุปรียา ภูมิภักดิ์
นางศิตา ก้องเวหา
นางอรพิน ประเสริฐสังข์
นายวิมล พลทะอินทร์
นายอภิชาติ คำสวัสดิ์
นายฐาปกรณ์ ฐานวัฒนกิจ
นางสาวอังศุมารินทร์ โกงซุย
082-1137287
Show More
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางวิภาพรรณ อุณพรหม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (ชีววิทยา)
นางสาวทิพวรรณ ศรีสุข
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ (ชีววิทยา)
นายคมสันติ ผลาจันทร์
(ชีววิทยา)
นางสาววรัญญา ปัตบุศย์
(ชีววิทยา)
นายณัฐพงษ์ ตุ้ยกุลนา
(ชีววิทยา)
นายศักดิ์ชัย ฐิติธนานนท์
(เคมี)
นางนิรดา นันทะมีชัย
(เคมี)
นางสาวศริยา ทองนุ้ย
(เคมี)
นางวิชุระดา กุลสอน
(ฟิสิกส์)
นางกาญจนา บัวพันลือ
(ฟิสิกส์)
นางสาวเปรมกมล จำปานิล
(ฟิสิกส์)
นางเรไร โยคิน
(วิทย์ทั่วไป)
นางยุพา รัตนติสร้อย
(วิทย์ทั่วไป)
นางรำไพ เลพล
(วิทย์ทั่วไป)
นางสาวเพ็ญนภา ราชไมตรี
(คอมพิวเตอร์)
นางสาวศิรินทร์ยา แสนอินตา
(คอมพิวเตอร์)
นางสาวบุญฑริกา คำใบ
(คอมพิวเตอร์)
นางสาวกิ่งกาญจน์ เทศศรีเมือง
(computer)
Show More
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางพัชราภรณ์ มูลมณี
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางกชพรรณ มหิศนันท์
นางจิรภัทร อิตถาฤทธิ์
นางพวงแก้ว ลิ้มบุพศิริพร
นางสาวนัฏฐวี ศรีอุปัชฌาย์
นางศุภารมย์ นกอยู่
นายสมาน มาแก้ว
นางสาวศิรินันท์ ศรีเทพ
นายอุทัย พาโสดา
new teacher
Show More
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสุดาพร ผลาจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายเจษฎา อั่งสนั่น
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นายกัลณพงษ์ ขุราษี
นายอิทธิศักดิ์ บัวจันทร์
นายปริญญา อุณาพรหม
Show More
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสุภาพร คำมงคล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ส.ต.ต.สมบูรณ์ ชัยทอง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นายศิริพงศ์ น้อยเสนา
นายกฤษฎา นนทะพา
นายปรีชา พันธุ์เทพ
นายชัยณรงค์ แห้วดี
Show More
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางละอองฝน กองแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางอุษณีย์ ดีแป้น
นายนิคม ชมโลก
นางพัชริษา เงินโพธิ์กลาง
Show More
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางจารุภา สาสนสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (English)
นางปิยวรรณ หอมสมบัติ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ (English)
นางเครือวรรณ โพธิ์พนา
(English)
นายนิวัข อ่างมัชฉา
(English)
นางสุชาดา ศรีทอง
(English)
นางสาวโชครัศมิ์ หาธร
(Chinese)
นางสาวกษิรา กุลนันทนาพร
(English)
นางสาววราวรรณ จันทรประเทศ
(Chinese)
นางสาวอทิตยา สุระแสง
(English)
นายนิตินัย อิสรานุกูล
(English)
Enrique II Guimte Manooy
(English/Math)
Dennis P Plaza
(English/Science)
Show More
 
ครูตำแหน่งพิเศษ
นางไพรสน สุขอนันต์
ครู แนะแนว
นางพรนัชชา โรมเมือง
ครู บรรณารักษ์
นางสาวนัฐธิชา สีกุลนาวา
ครู การเงิน
นางสาวรัตนารมย์ ภูแป้ง
ครู พัสดุ
Show More
 
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Contact Us

Phone no. 042 - 422 775

E-mail: nkwitschool1@gmail.com

Address: Mueang Nong Khai District, Nong Khai, Thailand, 43000.

Website by obec:  เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.)

นายนิคม ชมโลก