top of page
Search

เส้นทางไปต่อ ของลูกๆหนองคายวิท 63

ข่าวการศึกษาต่อ ของรุ่นพี่ ม.6 ปีการศึกษา 2563


ขอบคุณ ข้อมูล และภาพจากงานแนะแนว คุณครูไพรสน สุขอนันต์ และ นักเรียนชั้น ม.6/4 ปีการศึกษา 2563 อดีต ประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2562 นายบุญยกร โพธิเสน (พี่กาน)

เฟสบุ๊ค "งานแนะแนวโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร" https://www.facebook.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3-109694004634780/?ref=page_internal


225 views0 comments
bottom of page