• Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Contact Us

Phone no. 042 - 422 775

E-mail: nkwitschool1@gmail.com

Address: Mueang Nong Khai District, Nong Khai, Thailand, 43000.

Website by obec:  เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.)

คำสั่ง แต่งตั้งครูผู้สอนกิจกรรมชุมนุม คำสั่ง แต่งตั้งครูผู้สอนกิจกรรมชุมนุม

คำสั่ง แต่งตั้งครูผู้สอนกิจกรรมชุมนุม โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการจัดงานต้อนรับผู้อำนวยการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน ต้อนรับผู้อำนวยการ เฉลียว สรสิทธิ์ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ของโรงเรียนหนองคายวิทยาคา

คำสั่ง โครงการมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอบรมมารยาทไทย ตามโครงการมารยาทงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย ที่โรงเรียนหนองคายวิทยาคารเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันที่ 10 มิ.ย. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

คำสั่ง สอนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และ IS1

คำสั่ง สอนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และ IS1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 งานหลักสูตรและการสอน

คำสั่ง เวรรักษาการณ์กลางวันและกลางคืน

คำสั่ง แต่งตั้งครูและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ คำสั่ง เวรรักษาการณ์กลางวันและกลางคืน ประจำ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม 2561

1 / 2

Please reload